通晓查询首页|诗词大全|解梦大全|老黄历
通晓查询 > 千字文全文带拼音

千字文

千字文

千字文查询为您提供千字文的全文解释、千字文的拼音、千字文的全文意思、千字文全文带拼音、千字文注解等,千字文是四言长文,句句押韵,文笔优美,辞藻华丽,朗朗上口,涵盖了天文、地理、自然、社会、历史等多方面的知识。

千字文全文带拼音

tiān dì xuán huáng
天地玄黄
yǔ zhòu hóng huāng
宇宙洪荒
rì yuè yíng zè
日月盈昃
chén xiù liè zhāng
辰宿列张
hán lái shǔ wǎng
寒来暑往
qiū shōu dōng cáng
秋收冬藏
rùn yú chéng suì
闰馀成岁
lǜ lǚ tiáo yáng
律吕调阳
yún téng zhì yǔ
云腾致雨
lù jié wéi shuāng
露结为霜
jīn shēng lì shuǐ
金生丽水
yù chū kūn gāng
玉出昆冈
jiàn hào jù què
剑号巨阙
zhū chēng yè guāng
珠称夜光
guǒ zhēn lǐ nài
果珍李柰
cài zhòng jiè jiāng
菜重芥姜
hǎi xián hé dàn
海咸河淡
lín qián yǔ xiáng
鳞潜羽翔
lóng shī huǒ dì
龙师火帝
niǎo guān rén huáng
鸟官人皇
shǐ zhì wén zì
始制文字
nǎi fú yī shang
乃服衣裳
tuī wèi ràng guó
推位让国
yǒu yú táo táng
有虞陶唐
diào mín fá zuì
吊民伐罪
zhōu fā yīn tāng
周发殷汤
zuò cháo wèn dào
坐朝问道
chuí gǒng píng zhāng
垂拱平章
ài yù lí shǒu
爱育黎首
chén fú róng qiāng
臣伏戎羌
xiá ěr yī tǐ
遐迩一体
shuài bīn guī wáng
率宾归王
míng fèng zài zhú
鸣凤在竹
bái jū shí cháng
白驹食场
huà bèi cǎo mù
化被草木
lài jí wàn fāng
赖及万方
gài cǐ shēn fà
盖此身发
sì dà wǔ chang
四大五常
gōng wéi jū yǎng
恭惟鞠养
qǐ gǎn huǐ shāng
岂敢毁伤
nǚ mù zhēn jié
女慕贞洁
nán xiào cái liáng
男效才良
zhī guò bì gǎi
知过必改
dé néng mò wàng
得能莫忘
wǎng tán bǐ duǎn
罔谈彼短
mǐ shì jǐ cháng
靡恃己长
xìn shǐ kě fù
信使可覆
qì yù nán liáng
器欲难量
mò bēi sī rǎn
墨悲丝染
shī zàn gāo yáng
诗赞羔羊
jǐng xíng wéi xián
景行维贤
kè niàn zuò shèng
克念作圣
dé jiàn míng lì
德建名立
xíng duān biǎo zhèng
形端表正
kōng gǔ chuán shēng
空谷传声
xū táng xí tīng
虚堂习听
huò yīn è jī
祸因恶积
fú yuán shàn qìng
福缘善庆
chǐ bì fēi bǎo
尺璧非宝
cùn yīn shì jìng
寸阴是竞
zī fù shì jūn
资父事君
yuē yán yǔ jìng
曰严与敬
xiào dāng jié lì
孝当竭力
zhōng zé jìn mìng
忠则尽命
lín shēn lǚ bó
临深履薄
sù xīng wēn qìng
夙兴温凊
sì lán sī xīn
似兰斯馨
rú sōng zhī shèng
如松之盛
chuān liú bù xī
川流不息
yuān chéng qǔ yìng
渊澄取映
róng zhǐ ruò sī
容止若思
yán cí ān dìng
言辞安定
dǔ chū chéng měi
笃初诚美
shèn zhōng yí lìng
慎终宜令
róng yè suǒ jī
荣业所基
jí shèn wú jìng
籍甚无竟
xué yōu dēng shì
学优登仕
shè zhí cóng zhèng
摄职从政
cún yǐ gān táng
存以甘棠
qù ér yì yǒng
去而益咏
yuè shū guì jiàn
乐殊贵贱
lǐ bié zūn bēi
礼别尊卑
shàng hé xià mù
上和下睦
fū chàng fù suí
夫唱妇随
wài shòu fù xùn
外受傅训
rù fèng mǔ yí
入奉母仪
zhū gū bó shū
诸姑伯叔
yóu zǐ bǐ ér
犹子比儿
kǒng huái xiōng dì
孔怀兄弟
tóng qì lián zhī
同气连枝
jiāo yǒu tóu fèn
交友投分
qiē mó zhēn guī
切磨箴规
rén cí yǐn cè
仁慈隐恻
zào cì fú lí
造次弗离
jié yì lián tuì
节义廉退
diān pèi fēi kuī
颠沛匪亏
xìng jìng qíng yì
性静情逸
xīn dòng shén pí
心动神疲
shǒu zhēn zhì mǎn
守真志满
zhú wù yì yí
逐物意移
jiān chí yǎ cāo
坚持雅操
hǎo jué zì mí
好爵自縻
dū yì huá xià
都邑华夏
dōng xī èr jīng
东西二京
bèi máng miàn luò
背邙面洛
fú wèi jù jīng
浮渭据泾
gōng diàn pán yù
宫殿盘郁
lóu guàn fēi jīng
楼观飞惊
tú xiě qín shòu
图写禽兽
huà cǎi xiān líng
画彩仙灵
bǐng shè páng qǐ
丙舍旁启
jiǎ zhàng duì yíng
甲帐对楹
sì yán shè xí
肆筵设席
gǔ sè chuī shēng
鼓瑟吹笙
shēng jiē nà bì
升阶纳陛
biàn zhuàn yí xīng
弁转疑星
yòu tōng guǎng nèi
右通广内
zuǒ dá chéng míng
左达承明
jì jí fén diǎn
既集坟典
yì jù qún yīng
亦聚群英
dù gǎo zhōng lì
杜稿钟隶
qī shū bì jīng
漆书壁经
fǔ luó jiàng xiàng
府罗将相
lù xiá huái qīng
路侠槐卿
hù fēng bā xiàn
户封八县
jiā jǐ qiān bīng
家给千兵
gāo guān péi niǎn
高冠陪辇
qū gǔ zhèn yīng
驱毂振缨
shì lù chǐ fù
世禄侈富
chē jià féi qīng
车驾肥轻
cè gōng mào shí
策功茂实
lè bēi kè míng
勒碑刻铭
pán xī yī yǐn
磻溪伊尹
zuǒ shí ā héng
佐时阿衡
yǎn zhái qū fù
奄宅曲阜
wēi dàn shú yíng
微旦孰营
huán gōng kuāng hé
桓公匡合
jì ruò fú qīng
济弱扶倾
qǐ huí hàn huì
绮回汉惠
yuè gǎn wǔ dīng
说感武丁
jùn yì mì wù
俊乂密勿
duō shì shí níng
多士寔宁
jìn chǔ gēng bà
晋楚更霸
zhào wèi kùn héng
赵魏困横
jiǎ tú miè guó
假途灭虢
jiàn tǔ huì méng
践土会盟
hé zūn yuē fǎ
何遵约法
hán bì fán xíng
韩弊烦刑
qǐ jiǎn pō mù
起翦颇牧
yòng jūn zuì jīng
用军最精
xuān wēi shā mò
宣威沙漠
chí yù dān qīng
驰誉丹青
jiǔ zhōu yǔ jì
九州禹迹
bǎi jùn qín bìng
百郡秦并
yuè zōng tài dài
岳宗泰岱
shàn zhǔ yún tíng
禅主云亭
yàn mén zǐ sài
雁门紫塞
jī tián chì chéng
鸡田赤城
kūn chí jié shí
昆池碣石
jù yě dòng tíng
钜野洞庭
kuàng yuǎn mián miǎo
旷远绵邈
yán xiù yǎo míng
岩岫杳冥
zhì běn yú nóng
治本于农
wù zī jià sè
务兹稼穑
chù zǎi nán mǔ
俶载南亩
wǒ yì shǔ jì
我艺黍稷
shuì shú gòng xīn
税熟贡新
quàn shǎng chù zhì
劝赏黜陟
mèng kē dūn sù
孟轲敦素
shǐ yú bǐng zhí
史鱼秉直
shù jī zhōng yōng
庶几中庸
láo qiān jǐn chì
劳谦谨敕
líng yīn chá lǐ
聆音察理
jiàn mào biàn sè
鉴貌辨色
yí jué jiā yóu
贻厥嘉猷
miǎn qí zhī zhí
勉其祗植
xǐng gōng jī jiè
省躬讥诫
chǒng zēng kàng jí
宠增抗极
dài rǔ jìn chǐ
殆辱近耻
lín gāo xìng jí
林皋幸即
liǎng shū jiàn jī
两疏见机
jiě zǔ shuí bī
解组谁逼
suǒ jū xián chù
索居闲处
chén mò jì liáo
沉默寂寥
qiú gǔ xún lùn
求古寻论
sàn lǜ xiāo yáo
散虑逍遥
xīn zòu lèi qiǎn
欣奏累遣
qī xiè huān zhāo
戚谢欢招
qú hé de lì
渠荷的历
yuán mǎng chōu tiáo
园莽抽条
pí pá wǎn cuì
枇杷晚翠
wú tóng zǎo diāo
梧桐早凋
chén gēn wěi yì
陈根委翳
luò yè piāo yáo
落叶飘摇
yóu kūn dú yùn
游鹍独运
líng mó jiàng xiāo
凌摩绛霄
dān dú wán shì
耽读玩市
yù mù náng xiāng
寓目囊箱
yì yóu yōu wèi
易輶攸畏
zhǔ ěr yuán qiáng
属耳垣墙
jù shàn cān fàn
具膳餐饭
shì kǒu chōng cháng
适口充肠
bǎo yù pēng zǎi
饱饫烹宰
jī yàn zāo kāng
饥厌糟糠
qīn qī gù jiù
亲戚故旧
lǎo shào yì liáng
老少异粮
qiè yù jì fǎng
妾御绩纺
shì jīn wéi fáng
侍巾帷房
wán shàn yuán xié
纨扇圆洁
yín zhú wěi huáng
银烛炜煌
zhòu mián xī mèi
昼眠夕寐
lán sǔn xiàng chuáng
蓝笋象床
xián gē jiǔ yàn
弦歌酒宴
jiē bēi jǔ shāng
接杯举觞
jiǎo shǒu dùn zú
矫手顿足
yuè yù qiě kāng
悦豫且康
dí hòu sì xù
嫡后嗣续
jì sì zhēng cháng
祭祀蒸尝
qǐ sǎng zài bài
稽颡再拜
sǒng jù kǒng huáng
悚惧恐惶
jiān dié jiǎn yào
笺牒简要
gù dá shěn xiáng
顾答审详
hái gòu xiǎng yù
骸垢想浴
zhí rè yuàn liáng
执热愿凉
lǘ luó dú tè
驴骡犊特
hài yuè chāo xiāng
骇跃超骧
zhū zhǎn zéi dào
诛斩贼盗
bǔ huò pàn wáng
捕获叛亡
bù shè liáo wán
布射辽丸
jī qín ruǎn xiào
嵇琴阮啸
tián bǐ lún zhǐ
恬笔伦纸
jūn qiǎo rén diào
钧巧任钓
shì fēn lì sú
释纷利俗
bìng jiē jiā miào
竝皆佳妙
máo shī shū zī
毛施淑姿
gōng pín yán xiào
工颦妍笑
nián shǐ měi cuī
年矢每催
xī huī lǎng yào
曦晖朗曜
xuán jī xuán wò
璇玑悬斡
huì pò huán zhào
晦魄环照
zhǐ xīn xiū hù
指薪修祜
yǒng suí jí shào
永绥吉劭
jǔ bù yǐn lǐng
矩步引领
fǔ yǎng láng miào
俯仰廊庙
shù dài jīn zhuāng
束带矜庄
pái huái zhān tiào
徘徊瞻眺
gū lòu guǎ wén
孤陋寡闻
yú méng děng qiào
愚蒙等诮
wèi yǔ zhù zhě
谓语助者
yān zāi hū yě
焉哉乎也

千字文介绍

千字文,由南北朝时期梁朝散骑侍郎、给事中周兴嗣编纂、一千个汉字组成的韵文(在隋唐之前,不押韵、不对仗的文字,被称为“笔”,而非“文”)。梁武帝(502—549年)命人从王羲之书法作品中选取1000个不重复汉字,命员外散骑侍郎周兴嗣编纂成文。全文为四字句,对仗工整,条理清晰,文采斐然。《千字文》语句平白如话,易诵易记,并译有英文版、法文版、拉丁文版、意大利文版,是中国影响很大的儿童启蒙读物。